Normalisatie binnen de drinkwatersector (Privaatrechtelijke activiteit)

Algemeen

Het onderscheid tussen de begrippen ‘normalisatie’ en ‘certificatie’ is beschreven in een korte notitie.

Activiteiten op het gebied van normen (algemeen) worden in Nederland gecoördineerd door het normalisatie-instituut NEN (Delft). Die activiteiten zijn ingebed in een structuur van beleidscommissies, onderliggende normcommissies en daar weer onderliggende normsubcommissies. Iedere norm(sub)commissie heeft een portefeuille van een of meer (inter)nationale normen. Behalve normen of vergelijkbare documenten op nationaal niveau gaat het om normen van het Europese en van het mondiale normalisatie-instituut: CEN in Brussel respectievelijk ISO in Genève.

(Inter)nationale normen mogen niet zonder meer door middel van hyperlinks beschikbaar worden gesteld gezien de volgende, op de normen vermelde tekst:

‘Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen toegestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.’

Informatie over normen is beschikbaar via de website van NEN of een van de andere normalisatie-instituten. Door middel van een ‘preview’ kan een norm tot of tot en met de inhoudsopgave worden ingezien. Ook is er de mogelijkheid tot het bestellen van de betreffende norm.

Voor uitleg over normen, zie stuk ‘Overeenkomstig de norm’ in ‘BouwNieuws’ van NEN, nummer van augustus 2010.

Inspanningen vanuit de drinkwatersector

Enkele (inter)nationale normen worden expliciet genoemd in het Drinkwaterbesluit. Dat is op grotere schaal het geval in de onderliggende ministeriële Regelingen. Ook Kiwa-beoordelingsrichtlijnen voor producten met drinkwatertoepassingen zijn mede en soms zelfs voor een belangrijk deel gebaseerd op (inter)nationale normen.

Op het gebied van de drinkwatervoorziening is binnen NEN een tweetal beleidscommissies in beeld: (i) de Beleidscommissie Bouw en (ii) de Beleidscommissie Energiewinning, energietransport en brandstoffen. Eric van Can (Dunea) participeert namens de drinkwatersector (Vewin) in de Beleidscommissie Bouw.
Er bestaat ook een ‘Kerncommissie Gas en Water’. Vanuit de drinkwatersector participeren Eric van Can (Dunea) en Ger Ardon (Vitens) daarin.

De verschillende, onder deze beleidscommissies opererende normcommissies en normsubcommissies worden hieronder genoemd en kunnen worden ingezien in verband met hun samenstelling en hun portefeuille aan normen (voor een handleiding, zie ‘Handleiding Commissieleden’):

Daarnaast wordt gewezen op de normcommissies ‘Asset Management’ en ‘Bodemenergie en Waterputten‘.

‘De mondiale norm NEN-EN-ISO 9001 ‘Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen’ wordt expliciet genoemd in het Drinkwaterbesluit (zie de inleiding van diverse onderdelen van de drinkwatervoorziening elders op deze website) en is daarmee relevant voor alle drinkwaterbedrijven. Arie Meerman (Waterbedrijf Groningen) volgt namens de Nederlandse drinkwatersector de ontwikkelingen rond deze norm.

Organisatie en coördinatie binnen de drinkwatersector

Sinds 2017 is de ‘Contactgroep Normalisatie Drinkwaterbedrijven’ (CND) actief. Door de CND worden alle normalisatie-activiteiten op het gebied van drinkwater geïnventariseerd, onderhouden en afgestemd.

De deelname aan (inter)nationale normalisatie wordt georganiseerd vanuit en gefinancierd door een drietal Vewin-stuurgroepen: (i) Bodem en Infra, (ii) Bronnen en Kwaliteit, en (iii) Beveiliging en Crisismanagement.