Microbiologische veiligheid (AMVD)

PCD 8 ‘Protocol referentiedocument AMVD’ en de webtool met de volgende login gegevens: (i) User Name = ‘qmra’ en (ii) Password = ‘kwr123’

Noot 1 in tabel I ‘Microbiologische parameters’ volgens Bijlage A van het Drinkwaterbesluit stelt dat in het geval van oppervlaktewater en bepaalde gevallen van grondwater (grondstof) voor nader gespecificeerde micro-organismen een kwantitatieve risicoanalyse moet worden opgesteld. Daarbij wordt verwezen naar de ‘VROM Inspectierichtlijn Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater’ (AMVD). In die inspectierichtlijn (januari 2005) is informatie opgenomen over het protocol voor de uitvoering van de risicoanalyse. Door de drinkwatersector is voor de drie zuiveringsstappen bodempassage, UV-desinfectie en langzame-zandfiltratie een ‘referentiedocument’ opgesteld, bestaande uit een protocol en een webtool. Daarin zijn verwijderingsrendementen opgenomen van (zuiverings)processen voor verschillende organismen, die in de literatuur zijn gerapporteerd. Op basis van dit document kunnen de drinkwaterbedrijven waar nodig de gegevens op uniforme en onderbouwde wijze toepassen in de AMVD.

Verwijderingsrendementen van (zuiverings)stappen voor organismen anders dan de drie genoemde maken onderdeel uit van het lopende onderzoeksprogramma van de Nederlandse drinkwatersector.

  • Uitgever
    KWR, P. Smeets
  • Datum
    2017