• Home
  • Winning

Publiekrechtelijke regelgeving bij Winning

Abonneer op rss feed

(Oever)grondwater

De relevante publiekrechtelijke regelgeving op het gebied van de winning van (oever)grondwater ten behoeve van de bereiding van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 2 ‘Nederlandse wet- en regelgeving’ van de praktijkcode PCD 13-1 ‘Putten en puttenvelden ten behoeve van drinkwater; Deel 1: Algemeen’.

Oppervlaktewater

Uit de omschrijving van de begrippen ‘winning’ en ‘bereiding’ volgens lid 1 van Artikel 1 van de Drinkwaterwet blijkt de mogelijkheid voor de inzet van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater:

  • winning: ‘onttrekking van grondwater, oppervlaktewater of zeewater ten behoeve van de bereiding van drinkwater’;
  • bereiding: ‘iedere behandeling van grondwater, oppervlaktewater, zeewater of een andere grondstof met het oog op de productie van drinkwater, tot aan het punt waar het drinkwater voor consumptie beschikbaar komt’.

In Artikel 22 van de Drinkwaterwet komt oppervlaktewater ten behoeve van de bereiding van drinkwater met de bijbehorende randvoorwaarden aan de orde. Lid 2 van dat artikel heeft betrekking op de kwaliteit daarvan.

In het Drinkwaterbesluit wordt ‘oppervlaktewater’ slechts vijf keer genoemd, waarvan vier keer in Artikel 30 (de vijfde keer is in een noot bij Tabel I van Bijlage A van het besluit). In lid 1b van dat artikel wordt voor aan het oppervlaktewater gestelde eisen waaruit drinkwater kan worden bereid, verwezen naar een ministeriële regeling. Die regeling betreft de Drinkwaterregeling. Voor oppervlaktewater zijn daarvan met name Artikel 16 ‘Eisen en ontheffing in te nemen oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding van drinkwater’ en Artikel 16a ‘Signaleringsparameters voor oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding van drinkwater’ relevant. In die artikelen wordt expliciet verwezen naar Bijlage 5a ‘Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater’ respectievelijk Bijlage 5b  ‘Indicatoren – Signaleringsparameters voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater’.