Voldoen aan NEN 1006

Lid 1 van Artikel 34  ‘Toepassing NEN 1006’ van het Drinkwaterbesluit luidt als volgt (integraal): ‘De eigenaar van een collectief leidingnet draagt zorg, op de wijze en in de mate, welke redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, dat het leidingnet, voor zover dat geen deel uitmaakt van een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet, voldoet aan NEN 1006.’ Het vereiste voldoen aan de nationale norm NEN 1006 ‘Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties’ is ook opgenomen in het Bouwbesluit 2012 . Afdeling 6.3 van dit besluit is getiteld ‘Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw’ en omvat de artikelen 6.11 ‘Aansturingsartikel’, 6.12 ‘Drinkwatervoorziening’, 6.13 ‘Warmwatervoorziening’ en 6.14 ‘Aansluiting op het distributienet voor drinkwater’. De integrale tekst van de artikelen 6.12 en 6.13 luidt: ‘Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.’ respectievelijk ‘Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006.’ In artikel 5.1 van de Nota van Toelichting wordt kort op de beide artikelen ingegaan. Bijlage I van de Regeling Bouwbesluit 2012 geeft een overzicht van met name betrokken normen, waaronder de NEN 1006+A1:2018.
De nationale norm voor leidingwaterinstallaties heeft via het Drinkwaterbesluit en het Bouwbesluit 2012 dus een wettelijk kader. De norm is mede gebaseerd op de Europese normenserie NEN-EN 806 ‘Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen’, die uit vijf delen bestaat.

Voor de omgang met leidingwaterinstallaties wordt ook gewezen op het document ‘Materials coming into contact with drinking water; At home’ van de Europese Commissie (maart 2017, uitsluitend in het Engels).