Kwaliteitseisen en –borging van waterbehandelingschemicaliën in het volledige traject van productielocatie tot en met zuiveringsstation

In het rapport ‘Kwaliteitseisen en –borging van waterbehandelingschemicaliën in het volledige traject van productielocatie tot en met zuiveringstation’ worden de eisen, de borging, de controle en de corrigerende maatregelen beschreven voor chemicaliën ten behoeve van de bereiding van drinkwater in de gehele ‘keten’ van productieproces via transport tot en met opslag en gebruik op een zuiveringstation. Die keten omvat totaal tien onderdelen die elk zijn beschreven volgens de vier stappen van het proces van continue kwaliteitsverbetering.

Primair is voor chemicaliën ten behoeve van de bereiding van drinkwater een erkende kwaliteitsverklaring volgens de Regeling vereist (zie hier). Die kwaliteitsverklaring geldt ‘tot aan de poort’ van de productielocatie van de producent van de chemicaliën. Het transport van productielocatie tot en met de drinkwaterproductielocatie blijft in het kader van de publiekrechtelijke erkende kwaliteitsverklaring buiten beschouwing, maar in het bovengenoemde rapport wordt een en ander in privaatrechtelijk kader beschreven. Op basis van de BRL-K15001 (privaatrechtelijk) is de mogelijkheid gecreëerd om de gehele ‘keten’ te certificeren. De volgende vervoerders zijn gecertificeerd op basis van die beoordelingsrichtlijn gecertificeerd:

Overzicht gecertificeerde vervoerders.

In 2020 wordt met een begeleidende projectgroep een voortraject uitgevoerd, dat een projectplan voor het actualiseren van het document als opbrengst zal hebben. Er wordt vooralsnog vanuit gegaan dat dit projectplan in of vanaf (in meerdere fasen) 2021 zal worden uitgevoerd.