Kwaliteitseisen en –borging van waterbehandelingschemicaliën in het volledige traject van productielocatie tot en met zuiveringsstation

In het rapport ‘Kwaliteitseisen en –borging van waterbehandelingschemicaliën in het volledige traject van productielocatie tot en met zuiveringstation’ worden de eisen, de borging, de controle en de corrigerende maatregelen beschreven voor chemicaliën ten behoeve van de bereiding van drinkwater in de gehele ‘keten’ van productieproces via transport tot en met opslag en gebruik op een zuiveringstation. Die keten omvat totaal tien onderdelen die elk zijn beschreven volgens de vier stappen van het proces van continue kwaliteitsverbetering.

Primair is voor chemicaliën ten behoeve van de bereiding van drinkwater een erkende kwaliteitsverklaring volgens de Regeling vereist (zie hier). Die kwaliteitsverklaring geldt ‘tot aan de poort’ van de productielocatie van de producent van de chemicaliën. Het transport van productielocatie tot en met de drinkwaterproductielocatie blijft in het kader van de publiekrechtelijke erkende kwaliteitsverklaring buiten beschouwing, maar in het bovengenoemde rapport wordt een en ander in privaatrechtelijk kader beschreven. Op basis van de BRL-K15001 (privaatrechtelijk) is de mogelijkheid gecreëerd om de gehele ‘keten’ te certificeren. De volgende vervoerders zijn gecertificeerd op basis van die beoordelingsrichtlijn gecertificeerd:

Overzicht gecertificeerde vervoerders.

In 2021 – 2022 wordt een project uitgevoerd voor het omzetten van het rapport ‘Kwaliteitsrichtlijn voor chemicaliën ten behoeve van de bereiding van drinkwater; Voor het volledige traject van productielocatie tot en met zuiveringstation’ naar een nieuwe praktijkcode PCD 17 ‘Richtlijn voor de kwaliteitsborging van chemicaliën ten behoeve van de bereiding van drinkwater; In het volledige traject van productie tot en met gebruik’ en het actualiseren daarvan. Die nieuwe praktijkcode zal naar verwachting in het najaar van 2022 beschikbaar komen.