• Home

Behandeling

Abonneer op rss feed

Dit onderdeel gaat in op praktijkcodes op het gebied van behandeling* van ruwwater of halffabrikaat voor de bereiding van drinkwater en wat daarmee samenhangt, met inbegrip van de onderliggende documenten en rapporten van Kiwa/KWR. Ook de bijbehorende activiteiten op het gebied van certificatie en normalisatie komen aan de orde.

Voor de regelgeving met betrekking tot de bereiding van voor de menselijke consumptie bestemd water wordt primair verwezen naar Artikel 15 ‘Handleiding en bedrijfsprocessen’ uit § 3.1.1 ‘De hoedanigheid van het water’ van § 3.1 ‘Drinkwaterbedrijven’ van Hoofdstuk 3 ‘De zorg voor de kwaliteit van drinkwater’ van het Drinkwaterbesluit (vigerende versie). Daarin komen de volgende behandeling-gerelateerde aspecten voor (dikgedrukt in de integrale tekst van het artikel).

*Dit onderdeel van de ‘drinkwatervoorziening’ wordt doorgaans als zodanig of als ‘zuivering’ aangeduid. Er wordt op gewezen dat in de Nederlandse wet- en regelgeving voor drink-water hiervoor het begrip ‘bereiding’ wordt gehanteerd. Volgens die regelgeving omvat het begrip ‘productie’ niet alleen de ‘bereiding’, maar ook de ‘winning’ en de ‘opslag’ van (drink)water.

 • 4 De primaire bedrijfsprocessen die in ieder geval bij het systeem van risicobeoordeling en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem en het kwaliteitsmanagementsysteem worden betrokken zijn:
  1. de winning, de opslagen het transport van de grondstof waaruit het drinkwater wordt bereid;
  2. de behandeling van het gewonnen water tot drinkwater, met inbegrip van het gebruik van chemicaliënen materialen;
  3. de opslag en distributievan het drinkwater;
  4. de inkoop en opslagvan drinkwater dan wel van de grondstof of halffabrikaat waaruit het drinkwater wordt bereid, en
  5. de energievoorziening.

 

 • 5 De secundaire bedrijfsprocessen die in ieder geval bij het systeem van risicobeoordeling en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem en het kwaliteitsmanagementsysteem worden betrokken zijn:
  1. de inkoop, de opslag en het beheer van chemicaliën en materialen waarmee het water wordt behandeld en gedistribueerd;
  2. de bewaking van:
   1. de kwaliteit van de grondstof,
   2. de kwaliteitsveranderingen in het zuiveringsproces,
   3. kwaliteit van het drinkwater na de laatste zuiveringsstap,
   4. kwaliteit van het drinkwater aan het tappunt, en
   5. het voorkomen van verontreiniging van het leidingnet van het drinkwaterbedrijf vanuit de daarop aangesloten installaties;
  3. de bewaking van de hoeveelheid afgeleverd drinkwater en de druk in het leidingnet van het drinkwaterbedrijf;
  4. de bewaking van de kwaliteit van de te gebruiken chemicaliën en materialen in de primaire bedrijfsprocessen;
  5. het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de watervoorzieningswerken;
  6. de bewaking van de conditie van de watervoorzieningswerken;
  7. het uitvoeren van onderhoud en reparaties aan de watervoorzieningswerken;
  8. de bewaking van de gezondheid van het personeel, teneinde de verspreiding van infectieziekten via de drinkwatervoorziening tegen te gaan;
  9. het hygiënisch werken bij de aanleg en het onderhoud van watervoorzieningswerken;
  10. de bewaking van de vakbekwaamheid van het personeel dat werkzaam is in de primaire bedrijfsprocessen.

 

Hierbij wordt opgemerkt dat ‘watervoorzieningswerken’ in Artikel 1 van de Drinkwaterwet zijn gedefinieerd als ‘werken ten behoeve van de productie en distributie van drinkwater en daarmee rechtstreeks verband houdende werken en beschermingsvoorzieningen ten dienste van drinkwaterbedrijven’.

In Artikel 1 van de Drinkwaterwet is het begrip ‘bereiding’ gedefinieerd als: ‘iedere behandeling van grondwater, oppervlaktewater, zeewater of een andere grondstof met het oog op de productie van drinkwater, tot aan het punt waar het drinkwater voor consumptie beschikbaar komt’. Ook is het begrip ‘productie’ omschreven en wel als ‘winning, bereiding en daarmee verband houdende opslag van drinkwater’. Het begrip ‘behandeling’ is weliswaar niet omschreven, maar wordt toch op een aantal plaatsen in de Drinkwaterwet gehanteerd. Voor deze website is om moverende redenen de keuze voor het begrip ‘behandeling’ gemaakt. Het gaat om de behandeling van water en om de bereiding of productie van drinkwater.

+ Lees meer

Hoofdonderwerpen