• Home
  • Installaties drinkwater

Ontwerp van Installaties

Abonneer op rss feed

Voor het ontwerp van drink- en leidingwaterinstallaties wordt verwezen naar de volgende Waterwerkbladen:

Hierbij wordt benadrukt dat ook andere Waterwerkbladen en dan met name de onder ‘Aanleg van installaties ’ genoemde, relevant kunnen zijn voor het ontwerp van drink- en leidingwaterinstallaties.

In verband met het ontwerpen van installaties wordt ook gewezen op ISSO-publicatie 30.5 ‘LegionellaCode; Richtlijnen voor legionellapreventie bij het ontwerp en het gebruik van leidingwaterinstallaties in woningen’ en op de volgende webpagina’s:

Kwaliteitsborging

Op de webpagina https://www.praktijkcodesdrinkwater.nl/onderwerpen/aanleg-van-installaties/ wordt ingegaan op de kwaliteitsborging van de aanleg van installaties (erkennen of certificeren). Ook het ontwerpen van installaties op basis van een van de daar genoemde beoordelingsrichtlijnen voor individuele woningen en bouwwerken anders dan individuele woningen kan worden gecertificeerd.

Rekenregels

Mede op basis van het simulatiemodel SIMDEUM® (zie https://www.kwrwater.nl/tools-producten/simdeum/) zijn er diverse documenten (onderzoeksrapporten en publicaties) in verband met de bepaling van de ontwerpparameters van woningen en woongebouwen, die zijn bedoeld voor de installatiesector. Daarvoor wordt verwezen naar de website van de TVVL (de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen, www.tvvl.nl) en dan met name de webpagina Zoekresultaten voor “drinkwater” | TVVL Connect.

Onderliggende Kiwa/KWR-documenten

  • KIWA-Mededeling 42 ‘Het oplaadeffect in drinkwaterinstallaties’
  • KIWA-Mededeling 77 ‘Geluidhinder in drinkwaterinstallaties’
  • Kiwa-Mededeling 110 ‘Technische aspecten van warmwatervoorzieningen’
  • KIWA-rapport SWE 87.013 ‘Hygiënische maatregelen bij werkzaamheden aan drinkwaterinstallaties’

Duitse documenten (DVGW)

Arbeitsblatt W 551-3 ‘Hygiene in der Trinkwasser-Installation – Teil 3: Reinigung und Desinektion’ van augustus 2022