Uitwerking NEN 1006 in Waterwerkbladen

De vijfde alinea van het Voorwoord van de norm NEN 1006+A1:2018 luidt als volgt: ‘Omdat de samenstelling van het drinkwater en de omstandigheden waaronder de drinkwaterbedrijven het water leveren verschillen, is deze norm waar nodig, algemeen gehouden. Om tot harmonisatie te komen van het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud en beheer van leidingwaterinstallaties, worden in de Waterwerkbladen voorbeelden gegeven. Er wordt sterk aanbevolen deze voorbeelden uit de Waterwerkbladen toe te passen. De Waterwerkbladen zijn digitaal verkrijgbaar via www.infodwi.nl.’ Het in de Waterwerkbladen gestelde moet worden beschouwd als standaardvoorwaarden waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen om in overeenstemming te zijn met de nationale norm. Van de Waterwerkbladen mag worden afgeweken voor zover daarbij binnen de bepalingen van NEN 1006+A1:2018 wordt gebleven dan wel de oplossing eenzelfde mate van bijvoorbeeld veiligheid of bruikbaarheid oplevert als de nationale norm (‘gelijkwaardigheidsbeginsel’). Zoals aan het einde van het bovenstaande citaat is aangegeven, zijn de Waterwerkbladen te vinden op de website www.infodwi.nl . Voor (een overzicht van) de actuele werkbladen gaat het dan meer specifiek om de webpagina https://www.infodwi.nl/waterwerkbladen (voor een korte toelichting, zie https://www.infodwi.nl/overinfodwi). (Een overzicht van) eerdere edities daarvan en inmiddels vervallen Waterwerkbladen is/zijn in te zien via https://www.infodwi.nl/waterwerkbladen/vervallen-waterwerkbladen.

Zie ook het Waterwerkblad WB 1.1 ‘Voorwoord, doelstelling en opzet Waterwerkbladen’.

De Waterwerkbladen (die tot 1 januari 2008 Vewin-Werkbladen werden genoemd) worden uitgegeven door de ‘Samenwerkende Drinkwaterbedrijven’, waarvan het secretariaat wordt gevoerd door certificatie-instelling Kiwa Nederland. De inhoud van de werkbladen valt onder de verantwoordelijkheid van de ‘Commissie Werkbladen’ van Vewin, die dezelfde samenstelling heeft als de normsubcommissie ‘Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties’. Beide gremia hebben hun eigen verantwoordelijkheid en zijn dus qua inhoud niet hetzelfde.

Onder de Commissie Werkbladen functioneert de Werkgroep Beveiliging Toestellen (WBT, secretariaat door certificatie-instelling Kiwa Nederland) met als taken:

  • Het actueel houden en desgewenst uitbreiden van het ‘Overzicht beveiliging gevaarlijke toestellen’ (zie Documenten – InfoDWI).
  • Het actueel houden van de Beoordelingsrapporten gevaarlijke toestellen en het desgewenst opstellen van nieuwe beoordelingsrapporten (zie Documenten – InfoDWI).
  • Het actueel houden van waterwerkblad WB 3.8 ‘Aansluiting en beveiliging van (gevaarlijke) toestellen’ (zie Waterwerkbladen – InfoDWI).
  • Het adviseren van de Commissie Werkbladen over onderwerpen met betrekking tot beveiligen en beveiligingen in het geval deze aan de orde komen in de andere waterwerkbladen.

Ook levert de WBT input voor commentaren aan de normsubcommissie Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties op concepten van Europese normen die zijn opgesteld door werkgroep 14 ‘Valves and fittings for building and devices to prevent pollution by backflow’ van TC 164 ‘Water Supply’ van het Europese normalisatie-instituut CEN.