Uitwerking NEN 1006 in Waterwerkbladen

De vijfde alinea van het Voorwoord van de norm NEN 1006+A1:2018 luidt als volgt: ‘Omdat de samenstelling van het drinkwater en de omstandigheden waaronder de drinkwaterbedrijven het water leveren verschillen, is deze norm waar nodig, algemeen gehouden. Om tot harmonisatie te komen van het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud en beheer van leidingwaterinstallaties, worden in de Waterwerkbladen voorbeelden gegeven. Er wordt sterk aanbevolen deze voorbeelden uit de Waterwerkbladen toe te passen. De Waterwerkbladen zijn digitaal verkrijgbaar via www.infodwi.nl.’ Het in de Waterwerkbladen gestelde moet worden beschouwd als standaardvoorwaarden waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen om in overeenstemming te zijn met de nationale norm. Van de Waterwerkbladen mag worden afgeweken voor zover daarbij binnen de bepalingen van NEN 1006+A1:2018 wordt gebleven dan wel de oplossing eenzelfde mate van bijvoorbeeld veiligheid of bruikbaarheid oplevert als de nationale norm (‘gelijkwaardigheidsbeginsel’). Zoals aan het einde van het bovenstaande citaat is aangegeven, zijn de Waterwerkbladen te vinden op een daarbij genoemde website. Voor (een overzicht van) de actuele werkbladen gaat het dan meer specifiek om de website https://www.infodwi.nl/waterwerkbladen (voor een korte toelichting, zie https://www.infodwi.nl/overinfodwi). (Een overzicht van) eerdere edities daarvan en inmiddels vervallen Waterwerkbladen is/zijn in te zien via https://www.infodwi.nl/waterwerkbladen/vervallen-waterwerkbladen.

Zie ook het Waterwerkblad WB 1.1 ‘Voorwoord, doelstelling en opzet Waterwerkbladen’.

De Waterwerkbladen (die tot 1 januari 2008 Vewin-Werkbladen werden genoemd) worden uitgegeven door de ‘Samenwerkende Drinkwaterbedrijven’, waarvan het secretariaat wordt gevoerd door certificatie-instelling Kiwa Nederland. De inhoud van de werkbladen valt onder de verantwoordelijkheid van de ‘Commissie Werkbladen’ van Vewin, die dezelfde samenstelling heeft als de normsubcommissie ‘Functionele eigenschappen leidingwaterinstallaties’. Beide gremia hebben hun eigen verantwoordelijkheid en zijn dus qua inhoud niet hetzelfde.