Legionella

In Hoofdstuk 4 ‘Legionellapreventie’ van het Drinkwaterbesluit (de artikelen 35 tot en met 44a) wordt expliciet verwezen naar een drietal beoordelingsrichtlijnen in verband met legionella en wel de volgende:

  • BRL 6010 ‘Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ-procescertificaat voor legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties’ d.d. 17-12-2018, die sinds 1 januari 2021 van kracht is (zie Aangewezen door het Ministerie: BRL6010 van InstallQ )
    In zowel lid 3 van artikel 37 als in lid 1 van artikel 38 wordt naar deze beoordelingsrichtlijn verwezen. De BRL is opgesteld onder begeleiding van de Technische Commissie BRL 6010 van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van Stichting InstallQ. Namens de drinkwaterbedrijven neemt Niels Beerse (Waternet) deel aan deze technische commissie en participeert Rick Langen (Evides Waterbedrijf) in dit CCvD.
  • BRL-K14010/01 deel 1 [A1] ‘Legionellapreventie met alternatieve technieken; Deel 1 Fysische techniek inclusief beheersconcept voor de nageschakelde installatie’ d.d. 25-04-2007 met wijzigingsblad d.d. 21-03-2012 van Kiwa Nederland
    Lid 1 en lid 4 van artikel 44 verwijzen naar deze beoordelingsrichtlijn.
  • BRL-K14010-2/01 ‘Legionellapreventie met alternatieve technieken; Deel 2 Elektrochemische technieken: koper/zilver-ionisatie en anodische oxidatie’ d.d. 24-02-2009 van Kiwa Nederland
    Lid 2 en lid 5 van artikel 44 verwijzen naar deze beoordelingsrichtlijn.

Praktische informatie over hoe aan de regelgeving voor legionellapreventie kan worden voldaan, is te vinden op www.legionellavraagbaak.nl een www.zorgplicht-legionella.nl (beide websites zijn in beheer van Stichting ISSO). In het bijzonder wordt verwezen naar de webpagina https://www.legionellavraagbaak.nl/leidingwaterinstallaties/downloads/ en dan vooral naar de volgende onderdelen daarvan:

Zie ook het artikel Legionellagevaar aanzienlijk in koudwaterleidingen.

Tevens wordt hierbij gewezen op het ISSO-kleintje Legionellapreventie (2012). Het betreft een praktijkgericht boekje in zakformaat waarin de praktische informatie uit de ISSO-publicaties 1en 55.2 is samengevat. Het gaat vooral om uitvoeringstaken van buitendienstmedewerkers van water-technische advies- en installatiebedrijven, zoals schouwen en in kaart brengen van (delen van) de installatie voor de risico-inventarisatie, aanleg-, uitbreidings- en herstelwerkzaamheden, uitvoering van technische beheersmaatregelen en onderhoud.

Zie ook de webpagina https://www.infodwi.nl/wet-en-regelgeving/legionella en de webpagina https://installq.nl/legionella-preventie.