• Home

Transport & Distributie

Abonneer op rss feed
Dit onderdeel gaat in op praktijkcodes op het gebied van het transport en de distributie van drinkwater en wat daarmee samenhangt, met inbegrip van de onderliggende documenten en rapporten van Kiwa/KWR. Ook de bijbehorende activiteiten op het gebied van certificatie en normalisatie komen aan de orde.
Voor de regelgeving met betrekking tot het transport en de distributie van drinkwater wordt primair verwezen naar Artikel 15 ‘Handleiding en bedrijfsprocessen’ uit § 3.1.1 ‘De hoedanigheid van het water’ van § 3.1 ‘Drinkwaterbedrijven’ van Hoofdstuk 3 ‘De zorg voor de kwaliteit van drinkwater’ van het Drinkwaterbesluit (vigerende versie). Daarin komen de volgende aan transport en distributie-gerelateerde aspecten voor (dikgedrukt in de integrale tekst van het artikel):
 • Het toezicht door de eigenaar van een drinkwaterbedrijf, bedoeld in artikel 21, derde lid, onder b, van de wet, vindt plaats overeenkomstig het tweede en derde lid en omvat het uitvoeren van risicobeoordeling en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem, met dien verstande dat dit plaatsvindt voor:
  1. verstoringen en andere risico’s: overeenkomstig hoofdstuk 5 van dit besluit, en
  2. Legionella: overeenkomstig hoofdstuk 4 van dit besluit.
 • Het toezicht, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats door middel van:
  1. een systeem van risicobeoordeling en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem dat is gebaseerd op NEN-EN-15975, deel 1 en 2, of een andere bij regeling van Onze Minister aangewezen norm of methode zoals deze luidde op een bij ministeriële regeling genoemd tijdstip, en
  2. een kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op NEN-EN-ISO 9001.
 • Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld in het belang van een goede uitvoering van de risicobeoordeling, het risicobeheer en het kwaliteitsmanagementsysteem.
 • De primaire bedrijfsprocessen die in ieder geval bij het systeem van risicobeoordeling en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem en het kwaliteitsmanagementsysteem worden betrokken zijn:
  1. de winning, de opslag en het transport van de grondstof waaruit het drinkwater wordt bereid;
  2. de behandeling van het gewonnen water tot drinkwater, met inbegrip van het gebruik van chemicaliën en materialen;
  3. de opslag en distributie van het drinkwater;
  4. de inkoop en opslag van drinkwater dan wel van de grondstof of halffabrikaat waaruit het drinkwater wordt bereid, en
  5. de energievoorziening.
 • De secundaire bedrijfsprocessen die in ieder geval bij het systeem van risicobeoordeling en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem en het kwaliteitsmanagementsysteem worden betrokken zijn:
  1. de inkoop, de opslag en het beheer van chemicaliën en materialen waarmee het water wordt behandeld en gedistribueerd;
  2. de bewaking van:
   1. de kwaliteit van de grondstof,
   2. de kwaliteitsveranderingen in het zuiveringsproces,
 • kwaliteit van het drinkwater na de laatste zuiveringsstap,
 1. kwaliteit van het drinkwater aan het tappunt, en
 2. het voorkomen van verontreiniging van het leidingnet van het drinkwaterbedrijf vanuit de daarop aangesloten installaties;
 1. de bewaking van de hoeveelheid afgeleverd drinkwater en de druk in het leidingnet van het drinkwaterbedrijf;
 2. de bewaking van de kwaliteit van de te gebruiken chemicaliën en materialen in de primaire bedrijfsprocessen;
 3. het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de watervoorzieningswerken;
 4. de bewaking van de conditie van de watervoorzieningswerken;
 5. het uitvoeren van onderhoud en reparaties aan de watervoorzieningswerken;
 6. de bewaking van de gezondheid van het personeel, teneinde de verspreiding van infectieziekten via de drinkwatervoorziening tegen te gaan;
 7. het hygiënisch werken bij de aanleg en het onderhoud van watervoorzieningswerken;
 8. de bewaking van de vakbekwaamheid van het personeel dat werkzaam is in de primaire bedrijfsprocessen.

Hierbij wordt opgemerkt dat ‘watervoorzieningswerken’ in Artikel 1 van de Drinkwaterwet zijn gedefinieerd als ‘werken ten behoeve van de productie en distributie van drinkwater en daarmee rechtstreeks verband houdende werken en beschermingsvoorzieningen ten dienste van drinkwaterbedrijven’.

+ Lees meer

Hoofdonderwerpen