Aanleg en vervanging van leiding(nett)en

De aanleg van leidingen en leidingnetten voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 10 ‘Aanleg’ van de praktijkcode PCD 3 ‘Richtlijn drinkwaterleidingen buiten gebouwen; Ontwerp, aanleg en beheer (gebaseerd op NEN-EN 805:2000)’. Alle aspecten voor de realisatie van die leiding(nett)en conform hoofdstuk 8 ‘Ontwerp leidingnet’ komen in dat hoofdstuk 10 aan de orde. Aan het begin van het hoofdstuk zijn alle, bij die realisatie beschreven eisen (kwalificaties, voorschriften en randvoorwaarden) beschreven.

De vervanging van leidingen voor het transport en de distributie van drinkwater is beschreven in hoofdstuk 7 ‘Sanering’ van genoemde praktijkcode PCD 3. Daarin wordt ingegaan op de selectie van te vervangen leidingen, vervangingsmethoden en aspecten bij de uitvoering van de vervanging van leidingen. In een aparte paragraaf van hoofdstuk 7 komt het langtermijninvesteringsplan aan de orde. In onderdeel 7.2.2.3 ‘Risico-analyses: effect van falen’ van subparagraaf 7.2.2 ‘Risicobeoordeling’ van § 7.2 ‘Selectie van te saneren leidingen’ komt onder meer schade aan de omgeving en ontgrondingskraters of –kuilen als gevolg van leidingbreuken aan de orde. De omvang van deze ontgrondingskuilen kan worden bepaald via deze berekeningsmethode, waarvoor een spreadsheet beschikbaar is. Achtergrondinformatie is hier te vinden.

De historie van deze opbrengst is hier beschreven.