Begrippenlijst

Deze webpagina bevat voor de Nederlandse drinkwatervoorziening algemeen van toepassing zijnde begrippen en afkortingen inclusief de bijbehorende omschrijving respectievelijk betekenis. Voor bij de winning, de bereiding, de opslag, het transport, de distributie en de behandeling van (drink)water specifieke begrippen wordt verwezen naar de van toepassing zijnde praktijkcode.
Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
A
Aanboring

een bewust tot stand gebrachte opening in de buiswand ten behoeve van de realisatie van een aansluiting

Bron: praktijkcode PCD 9

Aansluiting

de leiding van het bedrijf die de drinkwaterinstallatie met de hoofdleiding verbindt, met inbegrip van de meetinrichting en alle andere door of vanwege het bedrijf in of aan die leiding aangebrachte apparatuur, zoals keerkleppen, dienstkranen, begrenzers (in de Model Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2011 van Vewin wordt een vrijwel identieke begripsomschrijving gegeven, maar wordt aan het einde tevens de hoofdkraan genoemd)

Bron: Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 van Vewin

Aansluitleiding

verbinding tussen tertiaire leiding en drinkwaterinstallatie inclusief, meetinrichting en alle andere door het bedrijf in of aan die leiding aangebrachte apparatuur zoals dienstkranen en begrenzers

Bron: praktijkcode PCD 3

Afsluiter

een mechaniek om de doorstroming van een medium te regelen, middels het beïnvloeden van de doorstroomopening(en)

Bron: praktijkcode PCD 9

Afsluitersectie

door middel van afsluiters van het leidingnet te isoleren leiding(en)- of afsluitersectie

Bron: praktijkcode PCD 3

Amvd

Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater

Bron: praktijkcode PCD 8

Appendage

leidingelement zoals afsluiter, expansiestuk, pendelstuk, isolatiekoppeling, veiligheidstoestel (zoals bedoeld in NEN 1717:2000), drukregelaar, brandkraan en spuikraan

Bron: praktijkcode PCD 3

Assetmanagement

de wijze waarop drinkwaterbedrijven hun te realiseren activiteiten afstemmen op de gestelde doelen

Bron: praktijkcode PCD 7

B
Barrierelaag

de laag van een meerlaags buis die is bedoeld om zorg te dragen voor voldoende permeatieweerstand tegen verontreinigingen

Bron: beoordelingsrichtlijn BRL-K17101 van certificatie-instelling Kiwa Nederland B.V.

Benchmark

periodieke, systematische vergelijking van de prestaties van drinkwaterbedrijven (binnen de drinkwatersector staat de prestatievergelijking bekend als de benchmark)

Bron: Drinkwaterwet

Beoordelingsrichtlijn

de in het College van Deskundigen gemaakte afspraken over het onderwerp van certificatie

Bron: beoordelingsrichtlijn BRL-K17101 c.q. alle beoordelingsrichtlijnen van certificatie-instelling Kiwa Nederland B.V.

Bereiding

iedere behandeling van grondwater, oppervlaktewater, zeewater of een andere grondstof met het oog op de productie van drinkwater, tot aan het punt waar het drinkwater voor consumptie beschikbaar komt

Bron: praktijkcode PCD 3

Beschermingszone

gebied rond een drinkwaterwinning die bescherming biedt van het grondwater en zijn aangewezen in de Provinciale Milieuverordening (deze verordeningen zijn vaak geent op vier beschermingszones met uiteenlopende beschermingsniveaus, namelijk het waterwingebied, het grondwaterbeschermingsgebied, de boringsvrije zone en het intrekgebied)

Bron: praktijkcode PCD 1-2

Beschermlaag

de laag die in contact staat met de omgeving van het leidingsysteem

Bron: beoordelingsrichtlijn BRL-K17101 van certificatie-instelling Kiwa Nederland B.V.

Bewaken

het systematisch en volgens expliciete criteria gedurende langere tijd volgen van de waterkwaliteit, de waterkwantiteit of van de toestand van een leiding of van een appendage

Bron: praktijkcode PCD 3

Biocide

werkzame stof of preparaat dat een of meer werkzame stoffen bevat, bestemd of aangewend om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden, niet zijnde een gewasbeschermingsmiddel en opgenomen in bijlage V bij richtlijn 98/8/EG

Bron: praktijkcode PCD 3

Biofilm

aan de buiswand vastgezette aangroei

Bron: praktijkcode PCD 2

Bodem

vast deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen

Bron: NEN 5740 en praktijkcode PCD 5

Bodemverontreiniging

situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze stoffen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen en een of meer van de functionele eigenschappen, die de bodem voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen

Bron: NEN 5740 en praktijkcode PCD 5

Bok

Beheerscommissie Overdracht Kwaliteitsgegevens

Brandkraan

een hulpstuk voorzien van een volumen regelmechanisme ten behoeve van de bluswatercapaciteit

Bron: praktijkcode PCD 9

Brl

BeoordelingsRichtLijn

Bruin water

Als er door omstandigheden troebelheden optreden die zichtbaar kunnen zijn voor consumenten wordt er gesproken van bruin water. Bruin water is een zelfstandig fenomeen en goed meetbaar en reproduceerbaar.

Bron: praktijkcode PCD 2

Buis

recht leidingelement met een constante inwendige middellijn over de werkende buislengte (een buis met verbinding, bijvoorbeeld een gietijzeren buis met spie- en mofverbinding)

Bron: praktijkcode PCD 3

Buisdeel

recht leidingelement met een constante inwendige middellijn over de gehele buislengte (uitsluitend een buis, bijvoorbeeld een PVC buis zonder verbindingsstukken)

Bron: praktijkcode PCD 3

Bulkchemicaliën

chemicalien die niet per stuk worden verpakt en geladen zoals containers, pallets of dozen, maar los in het ruim van een schip of in een vrachtwagen of wagon worden gestort (het betreft vaste en vloeibare producten; gasvormige worden niet als zodanig beschouwd)

Bron: praktijkcode PCD 1-1

C
Cavlar

Criticality Analysis Valve Locations And Reliability, computerprogramma ten behoeve van een methode om een afsluiterconfiguratie kwalitatief en kwantitatief te kunnen beoordelen

Bron: praktijkcode PCD 3

Ce-markering

Conformite Europeenne, markering waaruit blijkt dat een product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de EER, de Europese Economische Ruimte (= de EU, Zwitserland,Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland)

Bron: praktijkcode PCD 4

Certificatie-instelling

door de Raad voor Accreditatie gecertificeerde instelling die bevoegd is certificaten af te geven of in te trekken voor een product, dienst of kwaliteitsmanagementsysteem

Bron: Drinkwaterbesluit

Chemicaliën

stoffen of daaruit samengestelde producten, niet zijnde biociden als bedoeld in artikel 1 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, die ten behoeve van de bereiding van drinkwater in contact worden gebracht met te behandelen water of drinkwater, dan wel daaraan worden toegevoegd met het doel een kwaliteitsverandering van dat water te bewerkstelligen

Bron: Drinkwaterbesluit

Co2-equivalent

Rekeneenheid om de bijdrage van broeikasgassen aan het broeikaseffect onderling te kunnen vergelijken. Het is gebaseerd op het Global Warming Potential (GWP, de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect)

Bron: praktijkcode PCD 11

Co2-neutraliteit

term die aangeeft dat een productieproces niet bijdraagt aan klimaatverandering door middel van uitstoot van CO2

Bron: praktijkcode PCD 11

Co2-voetafdruk

een (jaarlijkse) berekening die inzichtelijk maakt hoeveel broeikasgassen door de verschillende bedrijfsactiviteiten worden uitgestoten, uitgedrukt in CO2-equivalenten

Bron: praktijkcode PCD 11

Coating

In- en uitwendig beschermingsysteem van leidingmaterialen (buizen, hulpstukken en appendages (afsluiters en brandkranen))

Bron: praktijkcode PCD 3

Cohort

een groep leidingen met overeenkomende eigenschappen voor wat betreft de te bespreken eigenschap, bijvoorbeeld als voor alle PVC leidingen bij een drinkwaterbedrijf met dezelfde diameter en drukklasse eenzelfde storingsgedrag wordt verondersteld, geldt die groep als een cohort

Bron: praktijkcode PCD 3

Collectief leidingnet

samenstel van leidingen, fittingen en toestellen dat tijdelijk, doch niet ten behoeve van bevoorrading, dan wel permanent, is aangesloten op het distributienet van een drinkwaterbedrijf of collectieve watervoorziening, en door middel waarvan drinkwater of warm tapwater ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers

Bron: praktijkcode PCD 3

Collectieve watervoorziening

a. landgebonden voorziening, niet zijnde een drinkwaterbedrijf, voor de productie of distributie van water dat met behulp van een leiding of distributienet aan consumenten of andere afnemers als drinkwater of warm tapwater ter beschikking wordt gesteld b. voorziening voor de productie of distributie van water op een binnen het Nederlandse territoir gelegen mijnbouwinstallatie als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Mijnbouwwet, welk water als drinkwater of warm tapwater aan consumenten binnen die mijnbouwinstallatie ter beschikking wordt gesteld

Bron: Drinkwaterwet

Common approach

gezamenlijke onderzoeksmethoden en beoordelingsmethoden van lidstaten van de Europese Unie voor producten in contact met drinkwater en warm tapwater, zoals bekendgemaakt overeenkomstig artikel 20a

Bron: Regeling materialen en chemicalien drink- en warm tapwatervoorziening

Compositielijst

overeenkomstig artikel 11, in bijlage B bij deze regeling opgenomen lijst met samenstellende componenten en maximaal toegestane verontreinigingen voor metalen producten (een compositielijst voor metallische materialen komt sinds 1 juli 2017 niet meer voor in bijlage B bij de Regeling; daar zou nu een verwijzing moeten staan naar de 4MS common approach compositielijst)

Bron: Regeling materialen en chemicalien drink- en warm tapwatervoorziening

Conditiebepaling

de combinatie van achtereenvolgens (i) monsterneming (indien van toepassing), (ii) beproeving of meting inclusief de eventuele interpretatie van meetresultaten en (iii) vergelijking van het resultaat met een geldende grenswaarde of andere referentie voor een of meer parameters

Bron: praktijkcode PCD 6

Conversiefactor

omrekenfactor voor de toetsing van de resultaten van de migratietest als bedoeld in onderdeel 3 van bijlage D bij deze regeling (bijlage D bij de Regeling is met ingang van 1 juli 2017 vervallen)

Bron: Regeling materialen en chemicalien drink- en warm tapwatervoorziening

Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Curing compound

vloeistof die op een pas gestort betonoppervlak wordt aangebracht en het verdampen van water uit het oppervlak voorkomt dan wel vermindert

Bron: praktijkcode PCD 4 (betonlexicon.nl)

D
Deflectie

de vervorming of beweging van drinkwaterleidingen en mantelbuizen vanuit de oorspronkelijke positie als gevolg van belastingen en krachten (hieronder wordt verstaan ovaliteit als gevolg van een externe belasting)

Bron: praktijkcode PCD 3

Dienstkraan

kraan op de tertiaire leiding aan het begin van de aansluitleiding

Bron: praktijkcode PCD 3

Distributie

transport en levering

Bron: Drinkwaterwet

Distributiegebied

gebied waarbinnen de eigenaar van een drinkwaterbedrijf bevoegd en verplicht is tot levering van drinkwater aan consumenten of andere afnemers

Bron: Drinkwaterwet

Distributieleiding, vertakt

Leiding die de verbinding vormt tussen een secundaire of vermaasde distributieleiding en de aansluitleiding. Een dergelijke leiding dient voor de waterverdeling op het niveau van straten en heeft bij voorkeur een vertakte structuur.

Bron: praktijkcode PCD 3

Distributienet

samenstel van leidingen en daarmee verbonden koppelingen, kleppen en andere technische voorzieningen voor het transport en de levering van drinkwater, niet zijnde een collectief leidingnet (opmerking: in de bedrijfstak wordt dit doorgaans aangeduid als leidingnet, onderscheiden in een transport- en een distributienet)

Bron: Drinkwaterwet

Distributiereservoir

Een distributiereservoir is gebouwd in de buurt van een verbruikskern, waarbij het transport onder lage of beperkte druk plaatsvindt. Een distributiereservoir maakt het mogelijk om water gedurende de dag met een vlakke volumestroom te transporteren naar de zwaartepunten van verbruik om vanuit het reservoir de fluctuerende vraag in het voorzieningsgebied te dekken. De vulling van het reservoir en de levering vanuit het reservoir liggen in twee gescheiden drukgroepen. Het reservoir wordt gevuld en levert tegelijkertijd water. Een dergelijk reservoir kan ook dienen ten behoeve van het afvlakken van de productie.

Bron: praktijkcode PCD 4

Dma

District Metered Area, een afgesloten door volumestroommeters begrensd gebied, met als doel het meten van lekverliezen

Bron: praktijkcode PCD 3

Drink- en warm tapwatervoorziening

de winning, de bereiding, de behandeling, de opslag, het transport en de distributie van drinkwater en warm tapwater

Bron: Regeling materialen en chemicalien drink- en warm tapwatervoorziening

Drinkwater

water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers

Bron: Drinkwaterwet

Drinkwaterbedrijf

a. bedrijf uitsluitend of mede bestemd tot openbare drinkwatervoorziening door levering van drinkwater aan consumenten of andere afnemers, of b. bedrijf uitsluitend of mede bestemd tot levering van drinkwater aan een bedrijf of bedrijven als bedoeld onder a

Bron: Drinkwaterwet

Drinkwaterinstallatie

de in een perceel aanwezige binnenleiding en de daarmee verbonden toestellen, indien de binnenleiding hetzij onmiddellijk met het leidingnet van het bedrijf is verbonden, hetzij middellijk met het leidingnet van het bedrijf is verbonden en het water bestemd of mede bestemd is tot drinkwater

Bron: Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 van Vewin

Drinkwaterleiding

leiding voor het transport of distributie van drinkwater, dat voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Drinkwaterwet

Bron: praktijkcode PCD 9

Drinkwaterproductielocatie

station ontworpen om voldoende druk en volumestroom te leveren in het leidingnet: (i) pompstation na een behandelingsinstallatie of bron om reinwater reservoirs en leidingnet te voeden, (ii) pompstation voor het voeden van het leidingnet vanuit reinwater reservoirs of (iii) aanjaagpomp zonder buffering voor drukverhoging in het leidingnet

Bron: praktijkcode PCD 3

Drinkwaterreservoir

een overdekte faciliteit voor de opslag van drinkwater met inbegrip van een of meer compartimenten voor water, een controlegebouw, voorzieningen voor de bedrijfsvoering en voorzieningen voor de toegang, ten behoeve van de levering van reserve en drukstabiliteit en voor het opvangen van fluctuaties in de watervraag (voor reservoirs direct na de bereiding van het drinkwater wordt soms het begrip ‘reinwaterreservoir’ of ‘reinwaterkelder’ gehanteerd)

Bron: praktijkcode PCD 4

Drinkwatersector

drinkwaterbedrijven, Vewin en KWR Water Research Institute

Bron: praktijkcode PCD 9

Drukloos

Bij de interpretatie van het begrip drukloos wordt een drietal situaties onderscheiden: (i) gesloten leidingen bij de uitval van een drinkwaterproductielocatie, (ii) open leidingen in het geval van reparatie van of onderhoud aan een leiding en (iii) gesloten leidingen die enkele weken buiten dienst worden gesteld of met lagere druk worden bedreven om een bepaald risico te verlagen. In dergelijke situaties is er een open verbinding tussen de binnenkant van de leiding en de omgeving, waarbij niet sprake hoeft te zijn van volledige drukloosheid maar van lagere druk. Als het gaat om de noodzaak of wens al dan niet waterkwaliteitsbeoordeling uit te voeren, wordt dat situatieafhankelijk beschouwd. Het criterium daarbij is een gegarandeerde hoeveelheid druk van ten minste 1 mwk: bij leidingen boven en beneden het freatisch niveau waaruit via een op maaiveldhoogte geplaatste standpijp drinkwater stroomt of spuit, is de kans op verontreiniging in principe beperkt en wordt dat niet gedaan.

Bron: praktijkcode PCD 1-4

Drukloos, volledig

een (gedeelte van een) leidingnet is open geweest

Bron: praktijkcode PCD 1-4

E
Eigenaar

juridische eigenaar

Bron: Drinkwaterwet

Emissiefactor

factor die wordt gebruikt om eenheden (km of liter brandstof) om te rekenen naar CO2-equivalenten

Bron: praktijkcode PCD 11

Erkende certificeringsinstelling

door de Raad voor Accreditatie erkende instelling die bevoegd is tot afgifte van een kwaliteitsverklaring

Bron: Regeling materialen en chemicalien drink- en warm tapwatervoorziening

Erkende kwaliteitsverklaring

door de Minister overeenkomstig artikel 12 erkende kwaliteitsverklaring als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van het besluit, of artikel 1.6 van het Bouwbesluit 2003, bestaande uit een schriftelijk bewijs, afgegeven door een erkende certificeringsinstelling, waaruit blijkt dat materialen of chemicalien voldoen aan de op grond van deze regeling gestelde eisen

Bron: Regeling materialen en chemicalien drink- en warm tapwatervoorziening

F
Falen

het onvermogen van (een onderdeel van) van een systeem om zijn functie uit te voeren volgens een bepaald prestatieniveau

Bron: praktijkcode PCD 9

Fitting

zie 'hulpstuk'

Flocculatie

een vorm van destabilisatie, veroorzaakt door toevoeging van macromoleculen of polyelectrolieten, die adsorberen en bruggen vormen tussen de deeltjes

Bron: KIWA-Mededeling 33

Fmeca

Failure Mode Effect & Criticality Analysis

Bron: praktijkcode PCD 4

Frontbeveiliging

door of namens het drinkwaterbedrijf in het (centrale) leveringspunt aangebrachte terugstroombeveiliging

Bron: NEN 1006

G
Glijmiddel

middel dat wordt gebruikt bij de montage van rubber afdichtingen in leiding- of distributiesystemen van verschillende aard, zoals beton, gietijzer, staal of de uiteenlopende thermoplastische en thermohardende kunststoffen (de rubber afdichtingen kunnen verschillende fysieke vormen hebben: afdichtingsringen, manchetten en dergelijke)

Bron: Regeling materialen en chemicalien drink- en warm tapwatervoorziening

Grond

vast materiaal en bestaande uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature wordt aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 mm tot 63 mm, met uitzondering van baggerspecie

Bron: NEN 5740 en praktijkcode PCD 5

Gronddekking

de afstand van het hoogste punt van een buisdeel of hulpstuk tot het bestaande of toekomstige maaiveld

Bron: praktijkcode PCD 9

Grondwaterbeschermingsgebied

gebied dat bescherming biedt aan de drinkwatervoorziening tegen bedreigingen vanaf de top van het watervoerend pakket in een gebied met verblijftijd van 25 jaar rondom de winning

Bron: praktijkcode PCD 1-2

Grondwaterbeschermingszone

gebied rond een winning dat bescherming biedt van het grondwater en is aangewezen in de Provinciale Milieuverordening

Bron: praktijkcode PCD 1-2

H
Hoofdleiding

de leiding van het bedrijf waarop aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht

Bron: Model Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2011 van Vewin

Hoogreservoir

een reservoir waarvan het/de compartiment(en) zich op of onder maaiveld hoogte bevindt/bevinden, maar wel op een hoogte die voldoende is om door middel van zwaartekracht water te leveren aan het voorzieningsgebied

Bron: praktijkcode PCD 4

Huishoudwater

water als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de wet, dat uitsluitend bestemd is voor toiletspoeling

Bron: Drinkwaterbesluit

Hulpstuk

leidingelement anders dan een buis, dat verandering van richting, middellijn, aftak enzovoort van de leiding mogelijk maakt, naast elementen als flensstuk, flens-spiestuk, blindflens, koppeling enzovoort

Bron: praktijkcode PCD 3

Hygiënische veiligheid

de mate waarin de waterkwaliteit voldoet aan de eisen voor chemische en microbiologische parameters zoals die zijn opgenomen in de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit, en daarmee geschikt is voor menselijke consumptie

Bron: praktijkcode PCD 1-1

I
Indexpathogenen

pathogene micro-organismen die in algemene zin representatief zijn voor ziekteverwekkende virussen (enterovirussen), bacterien (Campylobacter) en pathogene protozoa (Cryptosporidium en Giardia) (tussenhaakjes zijn de indexpathogenen vermeld zoals die zijn opgenomen in het Drinkwaterbesluit, bijlage A, noot 1)

Bron: praktijkcode PCD 1-1

Infiltratieput

put gebruikt voor het injecteren van water in de ondergrond

Bron: praktijkcode PCD 1-2

Infrastructuur

alle transport-, hoofd-, distributie- en aansluitleidingen in het bezit van een drinkwaterbedrijf

Bron: praktijkcode PCD 11

Inspecteren

het op een specifiek moment meten van de toestand van een leiding volgens een gespecificeerde onderzoeksmethode

Bron: praktijkcode PCD 3

Installatie

samenstel van leidingen, fittingen en toestellen dat middellijk of onmiddellijk is aangesloten op het distributienet van een drinkwaterbedrijf

Bron: Drinkwaterwet

Interventiewaarde

waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier

Bron: NEN 5740 en praktijkcode PCD 5

Intrekgebied

het gebied waarvan het aan maaiveld geinfiltreerde water naar de winning toestroomt

Bron: praktijkcode PCD 1-2

K
Kathodische bescherming

methode om externe corrosie van ingegraven of in water ondergedompelde buizen, leidingen, tanks en staalconstructies tegen te gaan door een gelijkstroom door het omringende medium van het te beschermen object te laten lopen (de gelijkstroom wordt verkregen met behulp van de galvanische werking van opofferingsanoden (passief) of door een opgedrukte stroom (actief)

Bron: NEN 3654

Kb

Kathodische Bescherming

Kiad

Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater

Kleinverbruiker

consument of andere afnemer met een aansluiting waarbij de volumestroom van de levering van water niet meer bedraagt dan vijf kubieke meter per uur

Bron: Drinkwaterwet

Klimaatneutraliteit

klimaatneutraliteit wordt meestal als equivalent voor CO2-neutraliteit gebruikt

Bron: praktijkcode PCD 11

Kookadvies

In het geval werkzaamheden aan het leidingnet niet-hygienisch zijn verlopen, kan door het drinkwaterbedrijf worden besloten om een preventief kookadvies te verstrekken. Dat wil zeggen dat voorafgaand aan de uitkomsten van waterkwaliteitsbeoordeling afnemers het advies kunnen krijgen om het drinkwater te koken, omdat er een reele kans bestaat dat het drinkwater is verontreinigd met fecale micro-organismen. Als er door middel van waterkwaliteitsbeoordeling fecale micro-organismen zijn aangetoond, wordt afnemers een correctief kookadvies verstrekt.

Bron: praktijkcode PCD 1-4

Kwaliteitsmanagementsysteem

systeem voor de bedrijfsvoering van een drinkwaterbedrijf als bedoeld in artikel 15, dat betrekking heeft op de primaire en secundaire bedrijfsprocessen en strekt tot waarborging van de kwaliteit van het drinkwater en de kwaliteit van de distributie daarvan

Bron: Drinkwaterbesluit

Kwetsbare consument

kleinverbruiker voor wie de beëindiging van de levering van drinkwater zeer ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg zou hebben voor de kleinverbruiker of huisgenoten van de kleinverbruiker

Bron: Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater

L
Lca

LevensCyclusAnalyse (ook wel cradle to grave analyse genoemd), een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking

Bron: praktijkcode PCD 11

Leiding

een samenstel van leidingelementen met gelijke eigenschappen voor wat betreft materiaal, afmetingen en periode van aanleg

Bron: praktijkcode PCD 3

Leidingbreuk

onderbreking van de integriteit van een leiding dat resulteert in waterverlies (lekkage)

Bron: praktijkcode PCD 9

Leidingelement

onderdeel van een leiding, bijvoorbeeld buis, buisdeel, coating, liner, fitting of hulpstuk, verbinding, appendage

Bron: praktijkcode PCD 3

Leidingmaterialen

producten als onderdeel van een leiding: buizen, hulpstukken en appendages (leidingmaterialen zijn dus concrete, op de markt verkrijgbare producten en dus minder omvattend dan leidingelementen)

Bron: praktijkcode PCD 3