Begrippenlijst

Deze webpagina bevat voor de Nederlandse drinkwatervoorziening algemeen van toepassing zijnde begrippen en afkortingen inclusief de bijbehorende omschrijving respectievelijk betekenis. Voor bij de winning, de bereiding, de opslag, het transport, de distributie en de behandeling van (drink)water specifieke begrippen wordt verwezen naar de van toepassing zijnde praktijkcode.
Abonneer op rss feed
Zoek op begrip
A
Aanboring

een bewust tot stand gebrachte opening in de buiswand ten behoeve van de realisatie van een aansluiting

Bron: praktijkcode PCD 9

Aansluiting

de leiding van het bedrijf die de drinkwaterinstallatie met de hoofdleiding verbindt, met inbegrip van de meetinrichting en alle andere door of vanwege het bedrijf in of aan die leiding aangebrachte apparatuur, zoals keerkleppen, dienstkranen, begrenzers (in de Model Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2011 van Vewin wordt een vrijwel identieke begripsomschrijving gegeven, maar wordt aan het einde tevens de hoofdkraan genoemd)

Bron: Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 van Vewin

Aansluitleiding

verbinding tussen tertiaire leiding en drinkwaterinstallatie inclusief, meetinrichting en alle andere door het bedrijf in of aan die leiding aangebrachte apparatuur zoals dienstkranen en begrenzers

Bron: praktijkcode PCD 3

Afsluiter

een mechaniek om de doorstroming van een medium te regelen, middels het beïnvloeden van de doorstroomopening(en)

Bron: praktijkcode PCD 9

Afsluitersectie

door middel van afsluiters van het leidingnet te isoleren leiding(en)- of afsluitersectie

Bron: praktijkcode PCD 3

Amvd

Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater

Bron: praktijkcode PCD 8

Appendage

leidingelement zoals afsluiter, expansiestuk, pendelstuk, isolatiekoppeling, veiligheidstoestel (zoals bedoeld in NEN 1717:2000), drukregelaar, brandkraan en spuikraan

Bron: praktijkcode PCD 3

Assetmanagement

de wijze waarop drinkwaterbedrijven hun te realiseren activiteiten afstemmen op de gestelde doelen

Bron: praktijkcode PCD 7

B
Barrierelaag

de laag van een meerlaags buis die is bedoeld om zorg te dragen voor voldoende permeatieweerstand tegen verontreinigingen

Bron: beoordelingsrichtlijn BRL-K17101 van certificatie-instelling Kiwa Nederland B.V.

Benchmark

periodieke, systematische vergelijking van de prestaties van drinkwaterbedrijven (binnen de drinkwatersector staat de prestatievergelijking bekend als de benchmark)

Bron: Drinkwaterwet