• Home
 • Introductie praktijkcodes

Introductie praktijkcodes

Introductie publiekrechtelijke regelgevingDeelnemers | Privacybeleid | Disclaimer | Contact

Download hier de korte handleiding website.

De drinkwaterbedrijven in Nederland en ook in Vlaanderen maken in de dagelijkse bedrijfsvoering gebruik van richtlijnen met als doel het (hoge) kwaliteitsniveau van de bedrijfsvoering te handhaven en waar mogelijk verder te verbeteren, en/of de efficiëntie van de bedrijfsvoering te verhogen en bij te dragen aan het verder uniformeren van de werkwijzen binnen de drinkwatersector. Deze richtlijnen hebben meestal het karakter van een ‘aanbeveling van een te volgen gedrag of handelswijze’ en niet van een ‘bindend voorschrift’. Het gaat om privaatrechtelijke richtlijnen voor de ondersteuning in de dagelijkse praktijk van de bedrijfsvoering (‘best practices’) in het gehele traject van bron tot tap, die de van toepassing zijnde publiekrechtelijke regelgeving als uitgangspunt hebben. De richtlijnen (soms ook aangeduid als ‘leidraad’) worden sinds 2008 opgesteld en hebben in 2015 de aanduiding ‘Praktijkcode Drinkwater’ (PCD) gekregen.

Praktijkcodes worden doorgaans opgesteld in opdracht van het Platform Bedrijfsvoering, waarin vertegenwoordigers van alle Nederlandse drinkwaterbedrijven en het Vlaamse bedrijf Pidpa participeren. Ook in opdracht van andere gremia kunnen praktijkcodes worden opgesteld. Dit Platform heeft het beheer van praktijkcodes gedelegeerd aan de Begeleidingsgroep Praktijkcodes, die de ‘eigenaarsrol’ vervult.

Voor meer achtergrondinformatie, zie de publicatie in het vakblad ‘H2O’ (nummer 4 van 2011, pagina 13).

Begrippen en definities

Op het gebied van de publiek- en privaatrechtelijke regelgeving voor drinkwater wordt een scala aan (basale) begrippen gehanteerd. Die begrippen zijn op deze website aangegeven door middel van een lichtblauwe onderbroken onderstreping daarvan. Als de cursor op een begrip wordt geplaatst, verschijnt de bijbehorende omschrijving. Ook kunnen de begrippen worden aangeklikt, waarna de bijbehorende omschrijving verschijnt als onderdeel van de ‘begrippenlijst’. Zo mogelijk wordt bij een begrip ook de bron daarvan weergegeven. Per webpagina wordt een begrip dat meerdere malen voorkomt slechts één keer onderstreept.

Onderliggende documenten en webpagina’s

Op vrijwel alle webpagina’s van deze website komen ook rood onderstreepte woorden of teksten voor. Het gaat in dat geval om hyperlinks naar onderliggende webpagina’s of documenten die door middel van aanklikken kunnen worden geopend en ingezien.

Opzet webpagina’s

Doorgaans begint een webpagina met een korte introductie van een praktijkcode. Indien van toepassing komen daarna aan de orde:

 • ‘Historie (chronologisch)’
  In het geval van een praktijkcode een of meer eerdere edities verschenen, worden die eerdere edities in chronologische volgorde weergegeven.
 • ‘Duitse documenten (DVGW)’
  In Duitsland worden sinds 1859 eisen op het gebied van gas en water opgesteld door de technisch-wetenschappelijke vereniging DVGW (de ‘Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches’), met zwaartepunten op de onderdelen veiligheid, hygiëne en milieubescherming. Die eisen zijn/worden vastgelegd in ‘Technische Regeln’. Deze documenten worden qua aard onderscheiden in diverse ‘soorten’. In het kader van de regelgeving zijn de ‘Arbeitsblätter’ en de ‘Merkblätter’ van belang, die de basis vormen voor het technische eigen beheer en de eigen verantwoordelijkheid van de Duitse gas- en watersector. Bovendien vormt die regelgeving in Duitsland een garantie voor een veilige gas- en watervoorziening volgens de hoogste internationale standaard. De Duitse Technische Regeln zijn daarom in het algemeen goed bruikbaar als referentie voor de Nederlandse drinkwatervoorziening en zijn om die reden ook verwerkt in praktijkcodes en op deze website. Dat is met name gedaan voor het onderdeel ‘Behandeling’. Bij verschillende zuiveringsstappen zijn relevante documenten verwerkt.
 • ‘Onderliggende Kiwa/KWR-documenten’
  Praktijkcodes zijn onder meer gebaseerd op de opbrengsten van door Kiwa (in het verleden) en KWR Water Research Insititute (sinds 2006) uitgevoerd onderzoek. Dat onderzoek werd/wordt vastgelegd in rapporten, bijvoorbeeld Kiwa-Mededelingen, BTO-rapporten en KWR-rapporten (adviesopdrachten). Deze onderliggende rapporten worden weergegeven en de openbare rapporten kunnen worden ingezien.
 • ‘Certificatie’
  Ook voor een onderdeel relevante aspecten op het gebied van certificatie (veelal door certificatie-instelling Kiwa Nederland) worden weergegeven.
 • ‘Normalisatie’
  Ook voor een onderdeel relevante aspecten op het gebied van (inter)nationale normalisatie worden weergegeven.

Beheer van de website

Op- en aanmerkingen, en aanvullingen etc. op deze website kunnen via ‘Contact’ onderaan alle webpagina’s worden aangereikt. Indien van toepassing zal een en ander worden gebruikt bij actualisatie van de website.