Over de Praktijkcodes

Privacybeleid | Disclaimer | Contact | Deelnemers

Voorgeschreven documenten

In het Drinkwaterbesluit wordt expliciet een aantal documenten van privaatrechtelijke aard (bijvoorbeeld normen en beoordelingsrichtlijnen) genoemd. Deze ‘voorgeschreven’ documenten hebben rechtskracht (zie ‘Nota van Toelichting’ bij het Drinkwaterbesluit (oorspronkelijkelijke editie). Op grond van een rechterlijke uitspraak kunnen deze documenten/normen als ‘

Bedoeld wordt: ‘het hebben van verbindende kracht’ of ‘aan te merken als algemeen verbindend voorschrift’.

‘. De Nederlandse Staat is van mening dat het systeem van verwijzen in wetgeving naar normen en andere private documenten deugdelijk is en in lijn met de Europese aanpak.‘ worden beschouwd.

Het Gerechtshof ’s-Gravenhage heeft zich op 16 november 2010 uitgesproken over de status van NEN-normen in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003. Het Hof heeft geoordeeld dat normen waarnaar wordt verwezen in de bouwregelgeving geen voorschrift worden. Het vonnis van de Rechtbank ’s-Gravenhage van 31 december 2008 wordt door het Gerechtshof vernietigd (bron: ‘NEN Bouw Nieuws’, nummer 6, december 2010; zie ook ‘Gerechtshof stelt Staat in het gelijk over status NEN-normen in Bouwbesluit’).

Begrippen en definities binnen de drinkwatersector

Artikel 1 van de Drinkwaterwet bevat in alfabetische volgorde een scala aan binnen de drinkwatersector gehanteerde relevante begrippen met hun definities. Hetzelfde geldt voor Artikel 1 van het Drinkwaterbesluit en artikel 1 van de Regeling.

NEN-EN-normen volgens de Regeling

Vanuit het Europese normalisatie-instituut CEN zijn in de achterliggende decennia meer dan honderd normen voor ‘waterbehandelingschemicaliën’ beschikbaar gekomen. Deze normen behoren tot het takenpakket van de ‘Working Group 9’ (WG 9) van ‘Technical Committee 164’ (TC 164) ‘Water Supply’ van CEN. In april 2016 stond de teller van deze werkgroep op 111 normen op het gebied van drinkwater (de werkgroep beheert ook normen voor zwembadwater), waarvan er 45 voor de Nederlandse situatie van toepassing zijn en er daarvan 22 in de Regeling worden genoemd. Geo Bakker (Vitens) is namens de Nederlandse drinkwatersector deelnemer aan de betreffende CEN-werkgroep.
In hoofdstuk 3 ‘Chemicaliën’ van bijlage A ‘Productomschrijving en beoordeling’ van de ‘Regeling’ wordt voor enkele chemicaliën aangegeven dat de relevante Europese norm geldt als grondslag voor de beoordeling (zie bijvoorbeeld § 3.4.1 ‘Kooldioxide’). Voor de meeste andere chemicaliën wordt de relevante Europese norm expliciet genoemd met de opmerking dat in die norm het bewuste product ‘wordt omschreven’ of ‘wordt beschreven’.

Van de portefeuille aan normen van WG 9 voor drinkwater is een deel relevant voor de Nederlandse drinkwatervoorziening. Die normen zijn verwerkt in het onderstaande overzicht onder het kopje ‘Grondslag voor de beoordeling volgens de ‘Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening’.

DVGW-eisen

In Duitsland worden sinds 1859 eisen op het gebied van gas en water opgesteld door de technisch-wetenschappelijke vereniging DVGW (de ‘Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches’), met zwaartepunten op de onderdelen veiligheid, hygiëne en milieubescherming. Die eisen zijn/worden vastgelegd in ‘ Technische Regeln. Deze documenten worden qua aard onderscheiden in diverse ‘soorten’. In dit kader zijn de ‘Arbeitsblätter’ en de ‘Merkblätter’ van belang, die daarmee de basis vormen voor het technische eigen beheer en de eigen verantwoordelijkheid van de Duitse gas- en watersector. Bovendien vormt die regelgeving in Duitsland een garantie voor een veilige gas- en watervoorziening volgens de hoogste internationale standaard. Op het gebied van water bleken er in het najaar van 2014 in totaal 193 Technische Regeln beschikbaar te zijn. Op basis van de klassieke indeling van de drinkwatervoorziening zijn er series gevormd:

  • Winning: ‘W 100-serie’;
  • Behandeling: ‘W 200-serie’;
  • Opslag, transport en distributie: ‘W 300/400-serie’;
  • Drinkwaterinstallaties: ‘W 500-serie’;
  • ‘Installaties/apparatuur voor de behandeling en distributie’: ‘W 600-serie’;
  • ‘Algemeen/organisatie’: ‘W 1000-serie’

De informatievoorziening over deze Duitse documenten is vergelijkbaar met die bij het Nederlandse normalisatie-instituut NEN: op de website wvgw.de/Produkt-Katalog/DVGW-Regelwerk is (i) een korte beschrijving beschikbaar over een document en (ii) bij die beschrijving is er een mogelijkheid het betreffende document in te zien tot en met de inhoudsopgave. De volledige documenten zijn niet vrij toegankelijk, maar zijn via de website tegen betaling te bestellen.
De Duitse Technische Regeln (b)lijken in het algemeen goed bruikbaar referentiemateriaal voor de Nederlandse drinkwatervoorziening en zijn om die reden ook verwerkt op deze website. Vooralsnog is dat uitsluitend gedaan voor het onderdeel ‘Behandeling’. Bij verschillende zuiveringsstappen zijn relevante documenten verwerkt.

Opmerking Inspectie

Op deze website wordt soms de naam ‘VROM-Inspectie’ genoemd. Met ingang van 1 januari 2012 is de VROM-Inspectie samen met de Inspectie Verkeer en Waterstaat gefuseerd tot de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT, de toezichthouder van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Beheer van de website

Op- en aanmerkingen, en aanvullingen etc. op deze website kunnen via ‘Contact’ worden aangereikt. Indien van toepassing zal een en ander worden gebruikt bij actualisatie van de website.