• Home

Dit onderdeel gaat in op praktijkcodes op het gebied van de winning van (oever)grondwater en oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater, en wat daarmee samenhangt met inbegrip van de onderliggende documenten en rapporten van Kiwa/KWR. Ook de bijbehorende activiteiten op het gebied van certificatie en normalisatie komen aan de orde.

Voor de regelgeving met betrekking tot de winning van de grondstof van drinkwater wordt primair verwezen naar lid 4 en lid 5 van Artikel 15  ‘Handleiding en bedrijfsprocessen’ uit § 3.1.1 ‘De hoedanigheid van het water’ van § 3.1 ‘Drinkwaterbedrijven’ van Hoofdstuk 3 ‘De zorg voor de kwaliteit van drinkwater’ van het Drinkwaterbesluit (vigerende versie). Daarin komen de volgende winning-gerelateerde aspecten voor (dikgedrukt in de integrale tekst van het artikel):

 • 4 De primaire bedrijfsprocessen die in ieder geval bij het systeem van risicobeoordeling en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem en het kwaliteitsmanagementsysteem worden betrokken zijn:
  1. de winning, de opslagen het transport van de grondstof waaruit het drinkwater wordt bereid;
  2. de behandeling van het gewonnen water tot drinkwater, met inbegrip van het gebruik van chemicaliënen materialen;
  3. de opslag en distributievan het drinkwater;
  4. de inkoop en opslagvan drinkwater dan wel van de grondstof of halffabrikaat waaruit het drinkwater wordt bereid, en
  5. de energievoorziening.

 

 • 5 De secundaire bedrijfsprocessen die in ieder geval bij het systeem van risicobeoordeling en risicobeheer van het watervoorzieningssysteem en het kwaliteitsmanagementsysteem worden betrokken zijn:
  1. de inkoop, de opslag en het beheer van chemicaliën en materialen waarmee het water wordt behandeld en gedistribueerd;
  2. de bewaking van:
   1. de kwaliteit van de grondstof,
   2. de kwaliteitsveranderingen in het zuiveringsproces,
   3. kwaliteit van het drinkwater na de laatste zuiveringsstap,
   4. kwaliteit van het drinkwater aan het tappunt, en
   5. het voorkomen van verontreiniging van het leidingnetvan het drinkwaterbedrijf vanuit de daarop aangesloten installaties;
  3. de bewaking van de hoeveelheid afgeleverd drinkwater en de druk in het leidingnet van het drinkwaterbedrijf;
  4. de bewaking van de kwaliteit van de te gebruiken chemicaliën en materialen in de primaire bedrijfsprocessen;
  5. het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de watervoorzieningswerken;
  6. de bewaking van de conditie van de watervoorzieningswerken;
  7. het uitvoeren van onderhoud en reparaties aan de watervoorzieningswerken;
  8. de bewaking van de gezondheid van het personeel, teneinde de verspreiding van infectieziekten via de drinkwatervoorziening tegen te gaan;
  9. het hygiënisch werken bij de aanleg en het onderhoud van watervoorzieningswerken;
  10. de bewaking van de vakbekwaamheid van het personeel dat werkzaam is in de primaire bedrijfsprocessen.
+ Lees meer

Hoofdonderwerpen