Gremia i.v.m normalisatie – normsubcommissie

Invloed van materialen op de drinkwaterkwaliteit/waterbehandeling met chemicaliën

Normen voor materialen en chemicaliën die in contact (kunnen) komen met drinkwater of het daarvoor bestemde water behoren tot de portefeuille van de normsubcommissie Invloed van materialen op de drinkwaterkwaliteit/waterbehandeling chemicaliën’. De normsubcommissie houdt zich bezig met normalisatie van alle relevante testen die moeten worden gebruikt om vast te stellen of de migratie van stoffen uit de materialen waarmee (drink)water in contact komt tijdens opslag en transport van de plek van bereiding tot aflevering aan de consument beneden (al of niet wettelijk) bepaalde grenswaarden blijft. De commissie doet dat door de ontwikkelingen op het gebied van het opstellen van Europese normen voor materialen in contact met drinkwater en chemicaliën voor behandeling van voor drinkwater bestemd water te volgen en te zorgen voor de bijdrage van Nederland aan die ontwikkelingen. Een belangrijk deel van die normen wordt expliciet genoemd in de ‘Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening’ en zijn derhalve verbindend. Het gaat om normen die verband houden met migratietesten en bepalingsmethoden ten behoeve van de toelating van materialen in het kader van de vereiste erkende kwaliteitsverklaring. Een deel daarvan maakt onderdeel uit van de portefeuille van ‘Working Group 3’ (WG 3) ‘Effects of materials in contact with drinking water’ van ‘Technical Committee 164’ (CEN/TC 164) ‘Water supply’ van het Europese normalisatie-instituut CEN (zie normen CEN/WG 3).

Vanuit ‘Working Group 9’ (WG 9) ‘Chemicals and filtering media for water treatment’ van die CEN/TC 164 zijn in de achterliggende decennia meer dan honderd normen voor ‘waterbehandelingschemicaliën’ beschikbaar gekomen (zie normen WG 9; de portefeuille van WG 9 omvat tevens normen voor zwembadwater, die buiten beschouwing worden gelaten). Het begin van hoofdstuk 3 ‘Chemicaliën’ van bijlage A ‘Productomschrijving en beoordeling’ van de oorspronkelijke editie van de Regeling (tot 1 juli 2017 van kracht) bevatte ten aanzien van deze normen de volgende passage: ‘Als grondslag voor de beoordeling van chemicaliën gelden de normen die in CEN-verband zijn opgesteld (EN 878 tot EN 15030) en omgezet in een NEN-EN.’ In de vigerende Regeling wordt voor slechts enkele chemicaliën aangegeven dat de relevante Europese norm geldt als grondslag voor de beoordeling (zie bijvoorbeeld § 3.4.1 ‘Kooldioxide’). Voor de meeste andere chemicaliën wordt de relevante Europese norm expliciet genoemd met de opmerking dat in die norm het bewuste productwordt omschreven’ of ‘wordt beschreven’. Uitsluitend de voor de drinkwaterbereiding in Nederland relevante normen voor chemicaliën zijn opgenomen in het onderstaande overzicht met normen.

 

De samenstelling van deze commissie kan geraadpleegd worden in deze afgeschermde omgeving.

Normen

Titel norm Nummer Publicatiedatum Link
Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + Nederlandse invulling van NEN-EN 206 NEN-EN 206+NEN 8005 01-12-2017
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Aluminiumsulfaat NEN-EN 878 01-03-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloride NEN-EN 888 01-02-2023
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (II) sulfaat NEN-EN 889 01-02-2023
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloridesulfaat NEN-EN 891 01-02-2023
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhydroxide NEN-EN 896 01-11-2012
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Zwavelzuur NEN-EN 899 01-06-2022
Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumhypochloriet NEN-EN 901 01-06-2013
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Waterstofperoxide NEN-EN 902 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Kooldioxide NEN-EN 936 01-12-2013
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloriet NEN-EN 938 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Zoutzuur NEN-EN 939 01-06-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloride voor de regeneratie van ionenuitwisselaars NEN-EN 973 01-09-2009
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Fosforzuur NEN-EN 974 01-11-2003
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Dolomiet (half gebrand) NEN-EN 1017+A1 01-07-2017
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Calciumcarbonaat NEN-EN 1018+A1 01-06-2021
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Ozon NEN-EN 1278 01-04-2010
Chemicaliën gebruikt voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Op aluminium gebaseerde coaguleringsmiddelen – Analytische methoden NEN-EN 1302 01-05-1999
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Gemodificeerd zetmeel NEN-EN 1406 01-11-2017
Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Anionisch en niet-ionisch polyacrylamiden NEN-EN 1407 01-02-2008
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Poly(dialkyldimethylammonium chloride) NEN-EN 1408 01-02-2008
Invloed van organische materialen op water bestemd voor menselijke consumptie – Bepaling van de reuk en smaak van water in leidingsystemen NEN-EN 1420 01-02-2016
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumbisulfiet NEN-EN 12120 01-06-2022
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumthiosulfaat NEN-EN 12125 01-06-2022
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Calciumcarbonaat, zuiver kalksteen met extreem hoog calciumgehalte en halfgebrande dolomiet – Beproevingsmethoden NEN-EN 12485 01-08-2017
Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Kalk met hoog calciumgehalte NEN-EN 12518 01-08-2014
Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Ter plaatse geproduceerde chloordioxide NEN-EN 12671 01-06-2016
Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Kaliumpermanganaat NEN-EN 12672 01-06-2016
Invloed van materialen op water bestemd voor menselijke consumptie – Invloed ten gevolge van migratie – Deel 1: Beproevingsmethode voor fabrieksmatig vervaardigde producten, gemaakt van of bevattend organische of glasachtige (porselein/email) materialen NEN-EN 12873-1 01-07-2014
Invloed van materialen op water bestemd voor menselijke consumptie – Invloed als gevolg van migratie – Deel 2: Beproevingsmethode voor niet-metallieke en niet-gebonden cementen voor ter plekke toegepaste materialen NEN-EN 12873-2 01-01-2022